D 135

B 60

K 160

K 125

B 100

BK 100

150KG Holzspule

SH 460 K

BB 20

SH 390